Öğr. Gör. Dr. ŞENİZ ÖZHAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. ŞENİZ ÖZHAN

T: (0282) 250 3525

M serdem@nku.edu.tr

W serdem.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:İşletme Yönetimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2009-2015
Tez: Kişilik özellikleri ve nostalji eğiliminin marka sadakatine etkisi üzerine ampirik bir araştırma (2015)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2004-2007
Tez: Sağlık hizmetleri pazarlaması: Hastaların sunulan hizmetlerin kalitesini algılamaları üzerine bir uygulama (2007)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1999-2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Boşnakça:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESKEL YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR / İŞLETME
2006-2015
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR / İŞLETME
2005-2006
İdari Görevler
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2009-2009
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Pazarlama
Tüketici Davranışları
Hizmet Pazarlaması
Pazarlama Araştırmaları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., Nostalji Eğilimi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik veGüvenilirlilik Çalışması, Social Sciences Research Journal, vol. 6, pp. 53-66, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
2. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., Demografik Değişkenler Açısından Nostalji Eğilimini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 19, pp. 337-350, 2017.
Özgün Makale TÜBİTAK/ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO Publishing Inc., Araştırmax, İdeal Online, Akademik Dizin ve Başbakanlık Devlet Kitapları Arşivi
3. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Online Alışveriş Davranışları Üzerine Etkileri, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, vol. 15, pp. 481-493, 2015.
Özgün Makale EconLit (http://www.aeaweb.org/)ULAKBİM, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (http://www.ulakbim.gov.tr/)Director of Open Access Journals(http://www.doaj.org/)EBSCO Publishing (http://www.ebscohost.com/)PERO(http://knjiznica.irb.hr/pero)Scientific Commons(http://en.scientificcommons.org)WorldWideScience(http://worldwidescience.org)ProQuest(http://www.proquest.com)ASOS Index(http://www.asosindex.com)RePEc(http://www.repec.org)
4. ÖZHAN Ş., HABİBOĞLU Ö., Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesindeki Çalışanların Demografik Özellikleri İle İş Tatminleri Arasındaki Farklılıkların Tespitine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 4, pp. 83-95, 2015.
Özgün Makale EBSCOhost Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YAKAR G., ÖZHAN Ş., Kurumsal Sosyal SorumlulukUygulamalarına Yönelik AlgılarınMüşteri Bağlılığına Etkisi: BankacılıkSektöründe Bir Uygulama, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 4, ss. 249-262, 2017.
Özgün Makale ASOS Index, Scientific Indexing Services, ResearchBib, Sobiad, DRJI Erişim Linki
2. ALTUĞ N., ÖZHAN Ş., Trakya Bölgesi´ndeki Üniversitelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Online Alışverişten Algıladıkları Risk Ve Fayda Üzerine Bir Araştırma, Öneri, cilt 10, ss. 1-10, 2012.
Özgün Makale EBSCO Uluslararası İndeksi
3. ERDEM Ş., A. N., A. H., Sağlık Kuruluşları İçin Hizmet Kalitesinin Önemi, Hastane Yönetimi Dergisi, cilt 12, ss. 1-3, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Altuğ N., Özhan Ş., Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, 2017.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZHAN Ş., YAKAR G., Bankaların Sosyal Sorumluluk Kampanyası Düzenleme Nedenlerine İlişkin Tüketici Algılamaları Üzerine Bir Araştırma, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Kırklareli, Turkey (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. YAKAR G., ÖZHAN Ş., Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Yönelik Algıların Müşteri Bağlılığına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, EUREFE’xx17 Uluslararası Kongresi (27.07.2017-29.07.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ÖZHAN Ş., ALTUĞ N., Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo- Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi, 8.Uluslararası Kongresi (14.07.2017-16.07.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. TALİH AKKAYA D., ÖZHAN Ş., Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Algılarının Memnuniyet Üzerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, 5th International Vocational Schools Symposium (18.05.2016-20.05.2016).
Tam metin bildiri
5. Şeniz Ö., N. A., Y. K. A., D. T. A., An Empirical Research on the Impact of the Corporate Social Responsibility Perceptions of Female Employees´ in the Universities on Their Organizational Commitment, 5th International Women and Business Conference (08.10.2014-10.10.2014).
Özet bildiri
6. KÜÇÜKALTAN D., T. D., Ö. Ş., Otel İşletmelerindeki İşgörenlerin İş Tatmini: Kocaeli ve Yalova Örneği, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
7. ALTUĞ N., E. Ş., Hasta Tatmini ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde Bir Araştırma, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (01.06.2007-03.06.2007).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos İndeks
Ulusal Projeler
1. Kişilik Özellikleri ve Nostalji Eğiliminin Marka Sadakatine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.10.2012-24.02.2015.
Üyelikler
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği , Üye, 2014-.